Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Világítás Bolt (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe:

www.vilagitasbolt.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Prolux Kft.

Székhely címe: 1139. Budapest, Bulcsú u. 21.

Cégjegyzékszám: 01-09-160823

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Statisztikai számjel: 10638943-4690-113-01

Adószám: 10638943-2-41

Bankszámlaszám : 10300002-10009108-49020011

 

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-101582/2016

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

 

Cím: 1139. Budapest, Bulcsú u. 21.

Telefon: +36 1/ 320-8673, Fax: 350-1662

E-mail: info@vilagitasbolt.hu

Nyitva tartása: H-Cs:08.00-17.00 P:08.00-14.30

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztrációval, illetve vásárlással (mindkét esetben) a felhasználó elfogadja jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a szolgáltató és a vásárló között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (A megrendelést követően automatikus e-mail érkezik a megrendelő által megadott e-mail címre.)

  1. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  2. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházban hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A megrendelés lépései:

A megrendelés összeállítása

  1. A kosár használata
  2. A megrendelés elküldése
  3. A megrendelés visszaigazolása
  4. A megrendelés összeállítása

 

A kurzort mozgassa a kívánt termékre és kattintson a „Kosárba rakom” vagy az „Opciók választása” gombra. Több opciós termék esetén válassza ki a felkínált lehetőségek közül az Önnek szükséges kombinációt, adja meg a kívánt mennyiséget majd kattintson a „Kosárba rakom” gombra. Ezt tegye meg minden termékkel, amelyet az áruházból meg szeretne vásárolni.

 

  1. A kosár használata

 

A „Kosaram” oldalon a „Kosár megtekintése” gombra kattintva megnézheti, ellenőrizheti a megrendelésre váró termékek listáját, szükség esetén módosíthatja, vagy törölheti azokat, illetve információkat láthat a szállítási díjakról. A végösszegnél megtekintheti vásárlásának szállítási díjjal növelt teljes összegét. Amennyiben szeretné a termékeket megvásárolni, kattintson a „Tovább a Pénztárhoz” gombra.

 

3.A megrendelés elküldése

 

Pénztárnál megadhatja szállítási és számlázási adatait, kiválaszthatja a szállítási és fizetési módot.A termékeket átveheti személyesen vagy választhatja a házhoz szállításlehetőséget is. A szállítási módokról és azok díjairól a Kiszállítás pontban tájékozódhat. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldheti megrendelését.

 

4.A megrendelés visszaigazolása

 

A sikeres megrendelésről, a rendelés során megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küldünk.

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és az esetleges hulladékkezelési díjat.

 

Lehetséges fizetési módok

 

Személyesen, készpénzben az áru átvételekor (bármely üzletünkben)

Személyesen, bankkártyával az áru átvételekor (kizárólag a Hattyú utcai, és a Bulcsú utcai üzletekben)

Banki átutalás (előre utalás)

Bankkártyás fizetés Barion vagy Paypal rendszeren keresztül

 

Elállási jog

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Prolux Kft. 1134 Budapest, Bulcsú utca 21/b.; prolux@prolux.hu; +36 1 320-8673. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Prolux Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Prolux Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

  1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés Prolux Kft. jótállásra köteles.

 

A Szolgáltató által forgalmazott fényforrások és egyéb termékek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1134 Budapest, Bulcsú utca 21/b). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1134 Budapest, Bulcsú u. 21.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (prolux@prolux.hu).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Üzletszabályzat

Vásárlási és fizetési feltételek

A vilagitasbolt.hu oldalon végfelhasználók, valamint közintézmények egyaránt vásárolhatnak. Amennyiben személyesen látogatnak el hozzánk, raktárkészletünkön található termékeink közül válogathatnak, illetve terméklistánkból (egyedi igény alapján vagy raktárkészlet-hiány esetén) megrendelhetik a számukra megfelelő terméket. Vásárlás esetén a termékekről, illetve szolgáltatásokról a Prolux Világítástechnikai Kft. minden esetben számlát állít ki, amely a garanciajegy is egyben. Amennyiben a vásárlástól 14 napon belül eláll (14 napon belül köteles a terméket feladni) és a terméket vissza kívánja adni, kizárólag a számla eredeti példányával van módunkban visszavásárolni. Garanciális ügyintézéshez a számla másolata is elegendő.

 

Szállítási feltételek és tarifák

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Vevő a megrendelés menete során dönthet az üzemeltető átvevőpontján történő személyes átvétel, illetve kiszállítás mellett.

 

Kiszállítás

A megrendelést követően küldünk Önnek egy díjbekérő számlát. Az összeg befizetését követően küldjük a megrendelt terméket, termékeket, melyeket így Ön otthonában vagy a kiválasztott Posta Ponton, kényelmesen vehet át. A szállítási idő a rendelt terméktől függően 1-10 munkanap. Amennyiben az általunk ígért szállítási idő nem megfelelő az Ön számára, megrendelésétől következmények nélkül elállhat.

 

Szállítási díjak:

Bruttó 20.000 Ft végösszegű rendelés alatt:

Postai házhoz szállítás: 1300 Ft

Bruttó 20.000 Ft végösszegű rendelés felett:

INGYENES

Személyes átvétel

A megrendelt termékek Budapesten személyesen is átvehetőek üzleteinkben. A személyes átvétel díjmentes! Felhívnánk figyelmét arra, hogy személyes átvétel választása esetén is meg kell várnia, hogy a beérkezett rendelést kollégáink feldolgozzák, és összekészítsék a csomagot! Az elkészült, átvehető csomagról értesítést küldünk – a megrendelést csak ezek után tudja átvenni! Üzletünkben helyszíni vásárlásra is van mód, így ha az elkészült csomag mellé még további termékeket is szeretne vásárolni, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

 

 

 

1)Cím: 1134 Budapest, Bulcsú u. 21/b

Nyitva tartás: H-P: 09.00-17.30

2)Cím: 1015 Budapest, Hattyú u. 16.

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00, Szo: 09.00-13.00

 

Minőségi garancia

Szállító az érvényes jogszabályok szerint, illetve a gyártó által vállalt garanciát vállal a szállított termékek minőségéért. Ez a vállalás kiterjed a fényforrásoknál és lámpatesteknél esetleg jelentkező bizonyíthatóan gyártási rendellenességekből származó hibákra, illetve a Szállító hatáskörében keletkezett szállítási vagy csomagolási elégtelenségekből származó törésekre. Minőségi reklamációt Szállító csak rendeltetésszerűen üzemeltetett termékek esetében fogad el. A reklamált termékek visszáruként történő rendezése Szállító szakértőjének vizsgálata és elfogadása után lehetséges.